Rodo

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), niniejszym przekazuje następujące informacje dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych:

Administrator Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Wrodzonych Wad Metabolizmu z siedzibą w Warszawie.

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych

Z Administratorem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się poprzez e-mail: jolanta.cegielska@imid.med.pl

lub pisemnie pod adresem:

Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii Metabolicznej
prof. nadzw. dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska
Instytut Matki i Dziecka
Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa
tel./faks: +48 22 32 77 375

Przetwarzane dane osobowe

Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 • dane identyfikujące, a w szczególności imię i nazwisko, (w przypadku przedsiębiorców również nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, REGON)
 • dane kontaktowe: adres zamieszkania, adres do korespondencji (w przypadku przedsiębiorców również adres prowadzonej działalności gospodarczej), podane przez Panią/Pana numery telefonów (komórkowy), adres e-mail;

 Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konferencji. Jeżeli dane osobowe nie zostaną przez Pana/Panią podane to nie będzie możliwości wzięcia umowy w konferencji.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • organizacji Konferencji Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu z Walnym Zgromadzeniam w dniu 26-27 listopada 2021 roku w Warszawie, w tym: dokonanie rejestracji uczestnictwa w konferencji, rezerwacji, noclegów, wykonania materiałów konferencyjnych, w tym zaproszenia, certyfikaty, identyfikatory;
 • zapewnienie obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych,
 • informacyjnych, statystycznych i archiwalnych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) lub niezbędność przetwarzania w celów wykonania konferencji albo realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania konferencji oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z odrębnych przepisów lub dochodzenia roszczeń.
W przypadku przetwarzania danych w celach podatkowych, dane przechowywane będą przez wymagany przepisami okres przechowywania dokumentacji.

Informacja dot. zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

Pliki Cookies

Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć wjaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies wustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są wustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Odbiorcy danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane:

 • upoważnionym pracownikom oraz osobom współpracującym z Administratorem, podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora a w szczególności podmiotom obsługującym konferencję, podmiotom świadczącym usługi doradcze, dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe,
 • podmiotom przetwarzającym dane we własnym imieniu, a w szczególności podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, organom i instytucjom państwowym w zakresie przewidzianym odrębnymi ustawami, a także innym podmiotom, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania konferencji;
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym Cartis Group sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych

Przysługują Panu/Pani następujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych:

 • Prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych,
 • Prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.