Regulamin

Regulamin uczestnictwa w IV Warsztatach Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu

w dniach 18-19 listopada 2022 r.

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Regulamin określa warunki uczestnictwa w IV Warsztatach Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu obsługiwanego przez Cartis Group sp. z o.o., 90-553 Łódź, ul. Mikołaja Kopernika 72 lok. 173, NIP:  726-254-94-75,  adres e-mail: biuro@cartis.pl

 1. Warsztaty odbędą się w dniach 18-19 listopada 2022 r. Uczestnictwo będzie możliwe po wcześniejszym dokonaniu rejestracji na stronie www.ptwwm.pl
 2. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony organizatora jest: Marta Gała, adres e-mail: marta.gala@cartis.pl telefon kontaktowy: 601985557

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wydarzenie adresowane jest do: lekarzy specjalistów z zakresu pediatrii metabolicznej, lekarzy pediatrów, studentów, dietetyków, lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
 2. Oficjalny serwis internetowy znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.ptwwm.pl
 3. W ramach Warsztatów odbędą wykłady – określone w programie dostępnym na stronie www.ptwwm.pl
 4. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część Rejestracji na Warsztaty i obowiązują wszystkich Uczestników.
 5. Informacje o Warsztatach wraz z podaniem wysokości opłaty, prezentowane na stronie internetowej Organizatora nie stanowią ofert w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 585).
  Informacje o Warsztatach wraz z podaniem wysokości opłaty stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  Z opłaty zwolnieni są studenci.
 6. Warsztaty mają charakter zamknięty.
 7. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej do dnia 10 listopada 2022 roku do godz. 23.59
 2. W celu dokonania rejestracji, Uczestnik na stronie internetowej powinien wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy, podając dane Uczestnika.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie wydarzenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Warsztatów.
 2. W przypadku, gdy Warsztaty nie odbędą się z przyczyn wyłącznie zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Warsztatów oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Warsztatach będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.ptwwm.pl
 5. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu.
  Zmiany wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.ptwwm.pl