Regulamin

Regulamin uczestnictwa w III Warsztatach Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu pt. „Wrodzone wady metabolizmu w dobie pandemii i nie tylko”  w dniu 20 listopada 2020r. w trybie on line.

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Regulamin określa warunki uczestnictwa w III Warsztatach Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu pt. „Wrodzone wady metabolizmu w dobie pandemii i nie tylko” w trybie on line obsługiwanych przez Cartis Group sp. z o.o., sp.k., 90-553 Łódź, ul. Mikołaja Kopernika 72 lok. 173 NIP: 727-27-69-379  adres mailowy: biuro@cartis.pl

1. Warsztaty online odbędą się w dniu 20 listopada 2020 r. i będą transmitowana za pośrednictwem sieci internet. Dostęp do transmisji będzie możliwy po wcześniejszym zalogowaniu i dokonaniu rejestracji się na stronie www.ptwwm.pl

2. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony organizatora jest: Marta Gała , adres mailowy: Marta.gala@cartis.pl telefon kontaktowy: 601 985 557

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Warsztaty online adresowane są do: lekarzy specjalistów z zakresu pediatrii metabolicznej, lekarzy pediatrów, studentów, dietetyków, lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

2. Oficjalny serwis internetowy Warsztatów znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www. ptwwm.pl

3. W ramach Warsztatów odbędą sesje warsztatowe – określone w programie dostępnym na stronie WWW.ptwwm.pl

4. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część Rejestracji na Warsztaty i obowiązują wszystkich Uczestników.

5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej Organizatora:

a) Urządzenie mające dostęp do sieci Internet.

b) Dostęp do konta poczty elektronicznej.

c) Poprawnie skonfigurowana przeglądarka obsługująca pliki cookies.

Proponowane przeglądarki: Internet Explorer w wersji min. 8.0, Mozilla Firefox, Chrome, Safari

6. Informacje o Warsztatach wraz z podaniem wysokości opłaty, prezentowane na stronie internetowej Organizatora nie stanowią ofert w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 585).

Informacje o Warsztatach wraz z podaniem wysokości opłaty stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
Z opłaty zwolnieni są członkowie Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu oraz studenci.

7. Warsztaty mają charakter zamknięty

8. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest dokonanie Rejestracji za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej do dnia 18 listopada 2020 roku do godz. 23.59

2. W celu dokonania Rejestracji, Uczestnik na stronie internetowej powinien wypełnić i wysłać Formularz zgłoszeniowy, podając dane Uczestnika.

3. Do zarejestrowanych uczestników zostaną rozesłane linki do transmisji online z warsztatów.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Warsztatów mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Konferencji.

2. W przypadku, gdy Warsztaty nie odbędzą się z przyczyn wyłącznie zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Warsztatów oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

2. Szczegółowy program Warsztatów zostanie zamieszczony na stronie internetowej Warsztatów na dwa tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia warsztatów

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Warsztatach będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.ptwwm.pl

6. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu.
Zmiany wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.ptwwm.pl